Magyar
DE EN HR SK
Mini kosár
Üres kosár
A kosár tartalmát minden pénteken töröljük.
Össztömeg:
  kg
Nettó összesen:
 
Bruttó összesen:
 
Kosár megtekintése
Magyar
DE EN HR SK
Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

(érvényes 2023.október 11-től)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a VISIMPEX-HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kőrisfa utca 3., adószám: 11463645-2-08, cégjegyzékszám a Győri Törvényszék Cégbírósága által bevezetve a cégjegyzékbe: 08-09-006280, képviseli: Kosár Dezső ügyvezető, a továbbiakban: Eladó) és az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Mindenkori szállításaink vonatkozásában – a vonatkozó jogszabályok rendelkezésein túl, amennyiben ezt a jogszabályok megengedik – kizárólag jelen feltételek irányadóak. Az ügyfelek által a rendeléskor támasztott egyéb, illetve további igények és egyéb szerződéses feltételek az Eladó kifejezett, kötelezettségvállaló nyilatkozata hiányában figyelembevételre nem kerülnek.
Jelen feltételektől való bármiféle eltérés kizárólag akkor érvényes, ha azt az Eladó képviseletében a cégjegyzésre jogosult ügyvezető, vagy a cégvezető írásban elfogadta.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Ajánlatainkat az ajánlati kötöttség kifejezett kizárásával küldjük ki, adott rendelés vonatkozásában a szerződés létrejöttéhez az Ügyféltől érkező megrendelés Eladó általi kifejezett írásbeli elfogadása szükséges.
1.2. Áraink után – a mindenkori hatályos jogszabályok feltételei szerint – általános forgalmi adó fizetendő. Áraink a csomagolási díjat nem tartalmazzák és az Eladó székhelyén történő átvétel esetére értendőek, a kiszállítással kapcsolatos költségekre a jelen ÁSZF 2. fejezete az irányadó.
1.3. A megkötött szerződésekben vállalt teljesítési határidők betartása a beszállítóink által időben történő és megfelelő mennyiségű alapanyag-szállítás feltétele. Alapanyag-ellátásbeli akadályok miatti szállítási késedelem esetén az Ügyfelet ezen körülményről haladéktalanul tájékoztatjuk. Amennyiben a szállítás előbbi okból teljesen meghiúsul, a teljesített ellenértéket az Ügyfél részére visszafizetjük. Az Eladó további felelősségét az alapanyag-ellátás késedelme, illetve elégtelensége miatti szállítási késedelemből/meghiúsulásból eredő károk vonatkozásában kizárjuk.
1.4. Az Eladó kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet folytat, így csak a vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozókat, illetőleg a cégbíróságon nyilvántartásba vett gazdasági társaságokat szolgálja ki.

2. Szállítási kötelezettség és határidők
2.1.    Ügyfeleink minél gyorsabb és korrektebb kiszolgálása érdekében az általuk megrendelt termékeket gyorsfutár partnerünk segítségével juttatjuk el hozzájuk. A hétfőtől csütörtökig 13.00 óráig, valamint a pénteken 11.00 óráig leadott megrendelések elküldését még aznap, a később leadottakét pedig a következő munkanapon vállaljuk. Ha a megrendelt áru nettó számlaértéke meghaladja az 1000.000,- Ft összeget, abban az esetben a szállítás költsége az Eladót terheli. Az 100.000,- Forintot el nem érő rendelések esetében a szállítási díj 2.990,- Ft + áfa. Győrben és 25 km-es vonzáskörzetében jellemzően saját fuvareszközünkkel szállítunk a megrendelést követő 24 órán belül munkaidőben. A házhozszállítás nettó 30.000,- Ft rendelési érték felett díjmentes, alatta 1.990,- Ft + áfa. A fentiek alól kivételt képeznek a VISIMPEX SOLAR profilok (mérettől függetlenül), melyek szállítási díja nettó 450.000,- Ft feletti rendelések esetében díjmentes, alatta 14.990,- Ft + áfa.
2.2.    Előre nem látható, felelősségi- és hatáskörünkbe nem tartozó olyan akadályok esetén, amelyek vállalt kötelezettségeink teljesítését késleltetik, vagy ellehetetlenítik, fenntartjuk annak jogát, hogy az előre jelzett határidőket az akadályoztatás idejével meghosszabbítsuk, vagy a szerződést a még nem teljesített rész vonatkozásában megszüntessük. Az Eladó nem jogosult a szerződés megszüntetésére, amennyiben az akadályoztatás kizárólag röviden átmeneti jellegű. 
2.3.    Szállítási késedelem esetén az ebből eredő károk kizárólag a 4.5. pontban leírt mértékig érvényesíthetőek. Súlyos gondatlansággal, illetőleg szándékosan okozott szállítási késedelem esetén a felelősség előbbi korlátozása nem alkalmazandó.
Amennyiben a partner sürgősségi szállítást igényel, sürgősségi felárat köteles fizetni. Ez a felár a normál szállítási díj és a sürgősségi szállítást végző szállítmányozó cég által kiszabott díj különbözete.


2.4.    Amennyiben a kifejezett jognyilatkozattal vállalt teljesítési határidőket nem tartjuk be, az Ügyfél méltányos póthatáridő szabásával köteles az Eladót a teljesítésre felszólítani. Ezen póthatáridő eredménytelen eltelte után az Ügyfél a szerződéstől elállhat. Teljesítés helyetti kártérítési igénnyel az Ügyfél kizárólag akkor élhet, ha a szerződésszegés szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy jelentős szerződéses kötelezettségek gondatlan megszegésével következett be. Előbbi esetben a kártérítési igény kizárólag az ilyen esetekben előre a jogviszony természetéből előre látható közvetlen károkra terjedhet ki.

3. Csomagolási díj
3.1.    Az összekészített rendeléseket csomagolási díj terheli. A csomagolási díj mértéke 490,- Ft. 
3.2.    A csomagolási díj minden rendelésre érvényes, a szállítás módjától és idejétől függetlenül.
3.3.    A csomagolási díj külön tételként kerül feltüntetésre a kiállított számlán.

4. Teljesítés és a kárveszély átszállása
4.1.    Szállításaink kizárólag az Ügyfelek kockázatára történnek. A kárveszély – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb akkor száll át az Ügyfélre, amikor az árut az Eladó, vagy annak képviseletében harmadik személy a fuvarozónak, szállítmányozónak, vagy a továbbítással megbízott egyéb személynek átadja. Amennyiben az áru kiszállítása/továbbítása az Eladó feladata, vagy az áru átvételekor az Ügyfél bizonyos kötelezettségeit az Eladó teljesíti, vagy az Eladó a szállítás költségeit magára vállalja, a kárveszély az áru közreműködő részére történő átadásával száll át az Ügyfélre. Eladó biztosítást a szállítás vonatkozásában kizárólag az Ügyfél kérelmére és költségére köt.
4.2.    Ügyfél általi személyes, vagy megbízott útján történő átvétel esetén a kárveszély az Ügyfélre a rakodás megkezdésével száll át. Előbbi esetben az Ügyfél köteles a biztonságos és szakszerű be- és kirakodás ügyében a szükséges intézkedéseket megtenni. Amennyiben a be- és kirakodáskor az Eladó közreműködik, ez kizárólag az Ügyfél megbízásából, felelősségére és kockázatára történik. Az áru nem biztonságos, vagy szakszerűtlen be- és kirakodásából eredő károk vonatkozásában az Eladó felelőssége kizárt. Azon kárigények alól, amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél által megjelölt továbbítással megbízott személy a továbbítás (pl. áruszállítás) szabályait megszegi, az Ügyfél köteles az Eladót maradéktalanul mentesíteni.
4.3.    A szállítás (fuvarozás/szállítmányozás) körében bekövetkezett károk miatti igények érvényesítésére az Ügyfél a szállítmányozóval, ill. fuvarozóval szemben, a vonatkozó határidők szem előtt tartásával, közvetlenül köteles, amely esetben a bejelentés másolatát ezzel egy időben köteles az Eladónak megküldeni.
4.4.    Az Ügyfél oldalán beállt, jogosulti késedelem esetén a kárveszély a teljesítési készség közléséről szóló szállítási értesítő kiküldésével száll át.

5. Szavatosság/felelősség
5.1.    Az Eladó szavatol azért, hogy termékei a termék-adatlapokban leírt specifikációnak (tulajdonságoknak), valamint a DIN szabványban leírt műszaki és alaki követelményeknek megfelelnek. Ezen tulajdonságok a Polgári törvénykönyv 288. §-ának megfelelő a forgalomban szokásos jó minőségű dolog tulajdonságainak minősülnek. A termék-adatlapoktól eltérő tulajdonságú áru szállítására az Eladó kizárólag akkor köteles, ha az eltérést az Eladó képviseletében a cégjegyzésre jogosult ügyvezető, vagy a cégvezető írásban elfogadta. Bármilyen tájékoztatás, ill. tanácsadás, amely a termék-adatlapok útján, alapján, vagy azokkal összefüggésben történik, eddigi tapasztalatainknak és legjobb tudásunknak felel meg. 
5.2.    Az Ügyfél köteles az árut az átadást követően azonnal megvizsgálni. Bármilyen szavatossági igény az átadást követő 8 (naptári) napon belül, az észlelést követően haladéktalanul, kizárólag írásban, a talált rendellenesség és az érvényesíteni kívánt szavatossági igény megnevezésével együtt érvényesíthető. Előbbiek hiányában az áru átvettnek tekintendő. Szavatossági igény bejelentése esetén az Ügyfél köteles a tárgyi áruból az Eladó részére mintát biztosítani, hogy annak független szakértő általi vizsgálata, illetve az Eladó által őrzött, adott szállítmányból vett mintával, valamint a kötelmi erővel bíró termék-adatlappal történő összehasonlítása megtörténhessen. Amennyiben a szavatossági igény által érintett minta az Eladó által az adott szállítmányból őrzöttől szakszerűtlen szállításra, kezelésre vagy tárolásra visszavezethető okból eltér, úgy szavatossági igény az Eladóval szemben nem érvényesíthető. Az áru átadását – és a kárveszély átszállását – követően a szakszerű szállítás, kezelés, ill. tárolás vonatkozásában a bizonyítási teher az Ügyfélen nyugszik.
5.3.    Megalapozott szavatossági igény esetén az Eladó az árut kicseréli. Amennyiben az Eladó a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfélnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, úgy az Ügyfél – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5.4.    Bármilyen, Eladóval szembeni szavatossági igény egy év alatt elévül, amely határidő az áru kiszállításától kezdődik. Amennyiben a kiszállított áru szokásos és számunkra ismert felhasználási mód keretében épület/építmény létesítése keretében kerül felhasználásra és az áru hibája ezen létesítmény hibáját okozza, illetve emberéletben, testi épségben, vagy egészségben károsodást okoz, az egy éves elévülési idő helyett a vonatkozó törvényi előírások az irányadóak.
5.5.    Hibás teljesítés esetén jelen szerződési feltételekben kifejezetten nem említett kártérítési igény Eladóval szembeni érvényesítése kizárt. A felelősség korlátozása a szándékosan, ill. súlyos gondatlansággal okozott károk, ill. az emberéletben, testi épségben, vagy egészségben beállt károsodás vonatkozásában nem alkalmazandó. Kártérítési felelősségünk a szándékos ill. súlyos gondatlanság eseteinek, valamint az emberéletben, testi épségben, vagy egészségben okozott károk kivételével kizárólag az előre látható és a szerződés természetéből közvetlenül következő károk legfeljebb megtérítésére korlátozódik, amelynek maximális összege legfeljebb a vonatkozó szállítás ellenértéke.

6. Tulajdonjog-fenntartás
6.1.    A szállított áru az Eladó Ügyféllel fennálló jogviszonyából eredő valamennyi követelésének Ügyfél általi kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában marad. 
6.2.    A tulajdonjog fenntartás alá eső termékek Ügyfél általi tovább-értékesítése a rendes üzleti tevékenységének keretében engedélyezett. Tulajdonjog fenntartás alá eső termékek Ügyfél általi zálogba, ill. biztosítékul adása, valamint azokkal az Eladó tulajdonjogát érintő egyéb rendelkezés tilos és semmis. Az áruk rendes üzleti tevékenység keretében történő továbbértékesítése esetén az Ügyfél ebből eredő igényét jelen feltételek elfogadásával az Eladóra engedményezi. 
6.3.    Az Ügyfél köteles a tulajdonjog fenntartás alá eső termékeket megfelelő gondossággal kezelni.
6.4.    Szerződésszegő magatartás – különösen fizetési késedelem – esetén az Eladó a szerződéstől elállhat és jogosult az árut változatlan állapotban visszakövetelni.

7. Árak, kedvezmények, fizetési feltételek
7.1.    Az általunk forgalmazott termékek listaárai és a megállapodás szerinti egyedi, kedvezményes árai (Annak érdekében, hogy törzsvásárlóink versenyképességét növeljük, az elért összesített havi forgalmuknak megfelelően listás árainkból engedményt adunk. Egyedi árakkal kapcsolatban a területileg illetékes kereskedelmi képviselőnk vagy központi ügyfélszolgálatunk nyújt információt.) a www.visimpex.hu honlapon elérhető webáruházunkban, bejelentkezést követően láthatóak, és xls fájl formátumban is letölthetőek.
7.2.    2022.07.12-től euró alapú árazást vezettünk be. Az árakat forintban jelenítjük meg és a számlázás is HUF pénznemben történik (kérésre EUR számlát is tudunk kiállítani), ugyanakkor a listaáraink a Magyar Nemzeti Bank (MNB) HUF/EUR árfolyamának mozgását követve minden nap változnak, csökkennek vagy növekednek.
7.3.    Új ügyfeleink esetében az általuk vásárolt kötőelemek ellenértéke készpénzben kerül kifizetésre. Törzsvásárlóinknak természetesen felkínáljuk a banki átutalással történő fizetési lehetőséget. A banki átutalással történő fizetés körülményeit, feltételeit minden esetben üzletkötőink vizsgálják meg és vitatják meg az Ügyféllel.
7.4.    Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
7.5.    Amennyiben adott Ügyfél egy fizetési kötelezettségével késedelembe esik az Eladó jogosult az Ügyfél valamennyi – addig még nem esedékes – tartozását esedékessé tenni. Az Ügyfél Eladóval szembeni követeléseit tartozásával szemben kizárólag akkor számíthatja be, ha azokat az Eladó elismerte, vagy jogerős határozat megállapította. Előbbi az Eladó felé fennálló nem pénzfizetési kötelezettség esetére is érvényes: pl. áru visszatartása követelés fejében kizárólag az Eladó általi elismerés, vagy erről rendelkező jogerős határozat esetén lehetséges.
7.6.    Meghirdetett akciós ajánlataink esetében az akciós kiadványban szereplő árak kizárólagos érvényűek, és más kedvezménnyel össze nem vonhatóak!

8. Napelemes tartószerkezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések
8.1. Mindazon esetben, amikor az Ügyfél megrendelésének tárgya napelemes tartószerkezet, a szerződési feltételekben foglaltak a jelen 8. pontban foglalt eltérésekkel irányadók.
8.2. Eladó az Ügyfél megkeresése alapján akkor készít árajánlatot, ha az Ügyfél az alábbi adatokat a rendelkezésére bocsátotta:

  • a telepítési helyszín fényképei és méretei;
  • a telepíteni kívánt napelemek mérete és darabszáma.

Eladó az Ügyfél által megadott   információk alapján „csavarpontos” árajánlatot készít, és szavatosságot vállal azért, hogy az árajánlat szerinti összeg az Eladó által szolgáltatott tartószerkezet beépítéséhez szükséges valamennyi segédanyag költségét is tartalmazza. Eladó kizárja a felelősségét minden olyan többletanyag biztosításáért, aminek szükségessége az Ügyfél által megadott információk pontatlanságából eredően merül fel és az Ügyfél a megrendelésben biztonsági tartalék képzését nem kérte  . Az ilyen többletanyagok ellenértékét Ügyfél az árajánlatban szereplő áron felül köteles megfizetni.
8.3. Az Ügyfél köteles az Eladó által részére átadott terméket haladéktalanul – a jelen ÁSZF 5.2. pontjának megfelelően – 5megvizsgálni és meggyőződni arról, hogy az átadott termék mennyisége és minősége megfelelő. Amennyiben ezen megvizsgálás alapján mennyiségi vagy minőségi hiány áll fenn („téves szállítás”) és azt az Eladó részére az Ügyfél haladéktalanul jelzi, az Eladó vállalja, hogy a hiányt 3 munkanapon belül saját költségén pótolja. Eladó a téves szállításból eredő esetleges károkért   való kártérítési felelősségét kizárja.
8.4. Eladó a napelemes tartószerkezetek helyszínének felmérésében, a termék beépítésében, üzembe helyezésében, ezzel kapcsolatos kivitelezési munkákban nem vesz részt, a helyszíni felmérés pontatlanságából, téves adatszolgáltatásokból eredő esetleges károkért való felelősségét kizárja.
8.5. Eladó a termékről szóló tájékoztató leírásokat, a termék összeszerelését segítő, a műszaki megfelelőségét igazoló, valamint a szavatossági és jótállási feltételeket is tartalmazó dokumentumokat a termékkel együtt átadja.
8.6. Az árajánlat és a műszaki portfólió a részünkre megküldött anyagok alapján készült.
A telepítést megelőzően ellenőriztetni kell az alépítmény állékonyságát, hogy alkalmas-e a napelemes rendszer plusz terheinek fogadására, vagy erről az épület tulajdonosának kell nyilatkoznia.

 

9. Záró rendelkezések
9.1.     Jelen szerződési feltételek, illetve az Eladó és az Ügyfél közti teljes jogviszony vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
9.2.     Az Eladó minden esetben arra törekszik, hogy a kereskedelmi kapcsolatokból keletkező viták békés úton, a szerződő felek kölcsönös megelégedésére rendeződjenek. 
9.3.    Jelen szerződési feltételekből, illetve az Eladó és az Ügyfél közti teljes jogviszonyból eredő igények bíróság előtti elbírálására – pertárgyértéktől függően – a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékessége az irányadó.
9.4. Jelen szerződési feltételek részbeni érvénytelensége az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezések alkalmazását nem érinti.

 

WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA:

A Visimpex-Hungary Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Webáruházunkban kizárólag cégbíróságon bejegyzett gazdasági társaságok, illetve vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók vásárolhatnak.

A vásárlás regisztrációhoz kötött.

1. Regisztráció, bejelentkezés
1.1 Bejelentkezés új felhasználónak
Amennyiben Ön még nem regisztrált felhasználónk, kattintson a Regisztráció gombra! Töltse ki a regisztrációs kérelemhez szükséges adatmezőket! A kérelem elbírálásához kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot. Elfogadott kérelem esetén e-mailben linket küldünk. A linkre kattintva a létrehozott fiók aktiválódik.
1.2 Bejelentkezés regisztrált felhasználónak
Amennyiben Ön visszatérő vásárlónk és e-mail címe korábban már rögzítésre került adatbázisunkban, jelszó emlékeztetőre van szükség. Kattintson a Bejelentkezés, majd az Elfelejtett jelszó gombra!  Néhány percen belül a megadott e-mail címre egy automatikusan generált jelszót küldünk. Sikeres belépést követően a jelszó módosítható a Saját fiók menüpontban.

2. Termék kiválasztása
Válassza ki a keresett terméket a Termékek menüpontra kattintva. A találatok szűkítésére válasszon a termékkategóriák közül vagy használja az Összetett keresés alatt megtalálható szűrőket! A keresett termék fotójára/nevére kattintva megtekinthető a részletes termékleírás, a méretválaszték, a nettó eladási ár, illetve feltüntetésre kerül, hogy a termék raktáron van vagy rendelhető (nincs raktáron, de beszerezhető). A termékkínálatot és a publikus listaárakat, akciókat regisztráció nélkül is megnézheti. Bejelentkezett felhasználóként azonban a termékek egyedi megállapodásban rögzített kedvezményes árát (ha korábban már beállításra került) láthatja, illetve kedvencnek jelölhet cikkeket a csillag ikonra kattintva. Az így megjelölt termékek a Saját fiók Kedvencek menüpontjában tekinthetőek meg.

3. Termék kosárba helyezése
A keresett termék melletti Mennyiség mezőbe írja be a rendelni kívánt darabszámot! A kosár ikonra kattintva a termék a Kosárba kerül. Egyszerre több méret is a kosárba helyezhető, ha a Mennyiség rublikákat kitölti, majd az egyik sorban a kosár ikonra kattint.

4. Kosár
A kosár tartalma a jobb felső sarokban lévő zöld mezőbe kattintva tekinthető meg. A kosárban tételesen  visszaellenőrizheti a belehelyezett termékeket. A termékek mennyisége módosítható vagy az X kombbal teljesen törölhető. Adott termékhez a Megj. oszlopban lévő ceruza ikonra kattintva fűzhet megjegyzést. Bármilyen változtatást végez, annak mentéséhez minden esetben kattintson a Kosár frissítése gombra! A Kosár mentése gombra kattintva az összeállított kosár elmenthető, ezzel is könnyítve a későbbi újrarendelést. A mentett kosár a Saját fiók Mentett kosarak menüpont alatt tekinthető meg.

5. Rendelés elküldése
A véglegesített kosár megrendeléséhez kattintson a Tovább a fizetéshez gombra! Ellenőrizze a számlázási adatokat, fizetési módot, szállítási módot, szállítási határidőt, szállítási címet, illetve igény szerint megjegyzést fűzhet a rendeléshez a Megjegyzés rovatban. A webáruházban látható árak tájékoztató jellegűek, így a vásárlás nettó összegéről, szállítási díjáról, áfa összegéről és a bruttó végösszegről is csak tájékoztató információt adunk, mely nem minősül végleges ajánlattételnek. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása után a Rendelés elküldése gombbal véglegesítheti megrendelését, mely fizetési kötelezettséggel járó megrendelést jelent. Néhány percen belül automatikus visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelést beérkezéséről. Figyelem, a rendelésben visszaigazolt mennyiségek és végösszeg tájékoztató jellegűek, az aktuális készletek, csomagolási egységek függvényében változhatnak! Jelentős mértékű eltérésről ügyfélszolgálatunk tájékoztatást ad a rendelés feldolgozását követően.

6. Saját fiók
Bejelentkezett felhasználóként a Saját fiók Profilom menüpontjában van lehetőség személyes adatainak, számlázási- és szállítási címének megtekintésére, módosítására, valamint jelszavának megváltoztatására. A Saját fiók Kedvencek menüpontjában tekintheti meg azokat a termékeket, melyeket korábban kedvencnek jelölt. A Saját fiókból is elérhető az aktuális kosár a Kosár menüpontban, illetve ha korábban mentett el kosara(ka)t, akkor az a Mentett kosarak menüpont alatt  tekinthető meg. A Korábbi rendeléseim menüpont a korábbi vásárlásainak összesített, nem tételes listája 2022.01.01-től. A kimutatás az összes számlát tartalmazza, nem csak a webáruházas rendelésekét.